PDF הדפסה דואל

 בחינת רישוי ממשלתית בסיעוד

א. מועדי הבחינה

    לבחינת הרישוי הממשלתית, מטעם מינהל הסיעוד, שני מועדים בשנה:

    בחודש ספטמבר ובחודש אפריל. מינהל הסיעוד במשרד הבריאות מודיע על  התאריך המדוייק מידי שנה.

ב. מתכונת בחינת הרישוי הממשלתית בסיעוד

    הבחינה היא כוללנית ומשקפת את ידיעות התלמידה ובאה לבדוק את כשירותה לעסוק במקצוע הסיעוד.

ג. רישום לבחינה ממשלתית ובפנקס לרישום סגל סיעודי

הכרה במעמד מקצועי כאחות מוסמכת וזכאות לעבוד בישראל במקצוע  מעוגנת בחוקים, תקנות ונהלים הבאים להבטיח ולהגן על בריאות העם. ההכרה במעמד מקצועי כאחות נקבעת ע"י משרד הבריאות על סמך עמידה במספר קריטריונים המעודכנים מעת לעת ומשקפים כשירותו של אדם לעסוק במקצוע. בקשת הרישום לבחינת הרישוי הממשלתית מהווה גם בקשת רישום כאחות מוסמכת בפנקס לרישום סגל סיעודי במנהל הסיעוד.

 

תנאי לרישום בפנקס במדור אחות מוסמכת

"בעל הכשרה מקצועית לשם רישום בפנקס במדור אח/ות מוסמך/ת הוא מי שנתקיימו בו כל אלה:

 1. בעל תעודה המעידה שעבר בהצלחה את בחינות הבגרות הנערכות מטעם משרד החינוך והתרבות או בפיקוחו, או תעודה מחוץ לארץ שמשרד החינוך והתרבות אישר כי בעליה זכאי להתקבל לאוניברסיטה בארץ שבו הונפקה, או שיש לו הזכות להתקבל כתלמיד מן המניין למוסד להשכלה גבוהה" (תקנה מס' 6 מתקנות בריאות העם 1988) נספח מס' 3.
 2. סיים לימודי סיעוד לאחיות מוסמכות בבית ספר לסיעוד בישראל שהכירה בו האחות הראשית או סיים חוג או מגמה אוניברסיטאית בסיעוד בישראל בהתאם לתכנית לימודים שקבע מינהל הסיעוד.
 3. עמד בבחינות הממשלתיות לאחיות מוסמכות שערך המינהל.תקנה מס' 6 בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט 1988 (ראה בנספחים).
 4. "אזרח או תושב ישראל בן 18 שנים או יותר שהוכיח להנחת דעתה של האחות הראשית כי הוא בעל הכשרה מקצועית כאמור בתקנות אלה וכי יש לו ידיעה בסיסית, לפחות, בעברית ..." תקנה 5/א (מתקנות בריאות העם 1988) נספח מס' 3.
 5. הצהרת יושר – הצהרה של המועמדת בדבר העדר רישום פלילי משטרתי, בארץ ובחו"ל, הינו "שלא הורשע בעברה שדינה מאסר שיש בה לדעת האחות הראשית כדי למנוע לעסוק בסיעוד" (תקנות בריאות העם 1988 – תקנה 5/א) ראה נספח תקנות בריאות העם (נספח 3).
 6. הצהרת בריאות – הצהרת המועמדת בדבר העדר מחלת נפש, מחלה העשויה לסכן בריאות בני אדם או כושר לקוי העשוי לשלול מהמועמד את היכולת לעסוק בסיעוד לחלוטין זמני או באופן חלקי.{תקנות בריאות העם 1988 – תקנות מס' 19, 20 (נספח 3) ובתקנות בריאות העם 1981 – תקנות מס' 13, 14 נספח 3}
 7. תכנית הלימודים סיימה לימודי סיעוד לאחיות מוסמכות בבית ספר לסיעוד בישראל שהכירה בו האחות הראשית בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת של מינהל הסיעוד. בחתימת מנהלת ביה"ס (תקנות בריאות העם 1981 –תקנה מס' 5 א-ד).
 8. עמידה בבחינה ממשלתית שעורך מינהל הסיעוד בציון 60% ומעלה (תקנות בריאות העם 1981 תקנה מס' 5 א-ד בנספח 3).
 9. הגשת מסמכי בקשה לרישום כולל:
  1. שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות.

1.א. כחלק מתהליך הרישום למבחן הממשלתי, על התלמידה לחתום על הצהרת בריאות אודות מחלה מסכנת. בהתאם להצהרת הבריאות ובמידת הצורך, מנהל הסיעוד ידרוש מסמכים המעידים על מצבו הרפואי של התלמיד.

הרישום בפנקס האחיות יישקל בהתאם למידע הרפואי.

 1. צילום תעודת זהות.

צילום ספח תעודת זהות המעיד על אזרחות / מסמך המעיד על אזרחות / תושב ארעי / תושב קבוע.

 1. צילום אישור על שינוי שם.
 2. לבעלי תואר אקדמי – צילום תעודה אקדמאית או אישור משרד החינוך על השכלה אקדמאית.
 3. אישור על גמר לימודים, חתום ע"י מנהלת ביה"ס ו/או ראש החוג לסיעוד ובחותמת ביה"ס או החוג

בקשה להיבחן במבחן ממשלתי.

 1. אישור על תשלום דמי טיפול.

המסמכים הנ"ל (פרט לסעיפים 5,6,7) יוגשו למחלקת ההסמכה במינהל הסיעוד 6 חודשים טרם מועד המבחן הממשלתי. המסמכים המפורטים בסעיפים 5,6,7 יוגשו לא יאוחר מ- 30 יום טרם מועד המבחן הממשלתי.

ד. הנחיות ופרטים לגבי השתתפות במבחן רישוי

למבחן 2 חלקים, בכל אחד מהם 90 שאלות מסוג רב ברירה (אמריקאיות) כל שאלות המבחן הן חובה – ויש לענות על כולן בדף תשובות ממוחשב.רצ"ב מפרט מבחן הרישום הממשלתי לתואר אחות מוסמכת.(נספח מס' 14).

הכתיבה בחוברת המבחן מותרת בעט בלבד ואין להשתמש במחק או בטיפקס.

בזמן המבחן השימוש במילונים, ספרי עזר, מחברות, פתקים וכו' אסור בהחלט.

לחוברת הבחינה מצורף דף ריק לטיוטא – לשם חישובים הערות וכו'.

אין לתלוש כל דף מתוך החוברת.

אין להשתמש בדפי טיוטא אחרים.

הזמן יעמוד לרשותך לכל חלק שעתיים וחצי.(הארכה של חצי שעה תינתן לזכאיות שיקבלו אישור

מראש).

עם תום המבחן – עליך למסור למשגיחה את חוברת המבחן בשלמותה, גם אם לא כתבת בה דבר

ולחתום על כך ברשימה שבידיה.

נבחנת שמסרה את חוברת המבחן, אינה רשאית לחזור אל אולם המבחן.

היציאה לשירותים בזמן המבחן מותרת רק ברשות ובליווי משגיחה. היא אסורה בשעה הראשונה

ובשעה האחרונה של המבחן.

אנא דאגו להתפנות לפני הכניסה לאולם המבחן.

 

טוהר הבחינות

עבדי עבודה עצמאית.

מרגע התחלת המבחן יש להקפיד על שקט באולם.

כל הערה, בקשה, שאלה תופנה, ע"י הצבעה, למשגיח בלבד.

אין לדבר עם נבחן אחר.

אין להסתכל במחברתו של נבחן אחר.

אין לעזוב את המקום ללא קבלת רשות.

נבחנת שתפר הנחיות אלה השתתפותה במבחן תופסק ובחינתה תיפסל.

ציון המעבר במבחן הינו 60.

ציוני המעבר במבחן יפורסמו תוך כ- 6 שבועות ממועד המבחן.

 

ה. בחינה חוזרת במקרה של כשלון בבחינת הרישוי

 1. תלמידה שנכשלה בבחינה תהיה זכאית לגשת לבחינה שוב.
 2. תלמידה רשאית לגשת ל-6 בחינות חוזרות ולא יאוחר משלוש שנים מסיום הלימודים.

א. תלמדיה שסיימה את תקופת הלימודים ולא עמדה בכל הדרישות תהיה זכאית לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית רק לאחר השלמת החסר ולא יאוחר משלוש שנים מסיום לימודיה בביה"ס.

ב. תלמידה שסיימה את תקופת הלימודים בביה"ס, עמדה בכל הדרישות ולא ניגשה לבחינת הרישוי הממשלתית, תהיה זכאית לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית לא יאוחר משלוש שנים לאחר סיום ביה"ס.

 1. בקשה להיבחן במבחן חוזר, תכלול הגשת המסמכים הבאים:
  1. שאלון לעובדים מקצועיים.
  2. בקשה להיבחן במבחן ממשלתי.
  3. אישור על דמי תשלום.

זכאות להיבחן במבחן ממשלתי חוזר – תקפה שלוש שנים בלבד מיום סיום הלימודים. 

ו. ערעור על תוצאות בחינת הרישוי

תלמידה רשאית לערער על ציוני הבחינה הממשלתית לא יאוחר משבועיים מתאריך קבלת ציון הבחינה. הערעור יוגש בכתב. תוצאות הערעור ידווחו לתלמידה על ידי מנהל הסיעוד.

 

רישום בפנקס לרישום סגל סיעודי

א. דחייה וביטול רישום של מורשה לעסוק בסיעוד עפ"י תקנה 11.15.16 בתקנות בריאות העם 1981 (נספח מס' 3).

ב. המינהל רשאי להורות שלא לרשום בפנקס אדם, אף אם נתמלאו התנאים האמורים בתקנה 4, אם המבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי להראות שהוא חסר אחריות דרושה לעיסוק בסיעוד, וטרם חלפו עשר שנים לאחר שריצה את עונשו או אחרי שנסתיימה תקופת התנאי לפי סעיף 52 (ב) לחוק עונשין התשל"ז 1977, הכל לפי העניין ולפי המאוחר יותר, ובלבד שנתן הזדמנות למבקש לטעון טענותיו.

ג. המינהל רשאי, בצו חתום בידו, להורות לרשם לבטל רישום של מורשה לעסוק בסיעוד (להלן – הנקבל) או להתלותו לתקופה קצובה, על י

ד. סוד קובלנה בכתב שהוגשה לו, אם נוכח כי הנקבל עשה אחת מאלה:

 1. התנהג בדרך שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד.
 2. השיג את רישומו במצג שוא.
 3. גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו.
 4. הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה לעסוק בסיעוד.
 5. לא הציג בפני הרשם מסמכים בהתאם לתקנה 10.

ג. 1. המינהל לא יצווה כאמור בתקנה 15, אלא לאחר שנתן לנקבל הזדמנות להגיש הגנתו בכתב ולטעון טענותיו לפני ועדה שמינה המינהל, בין דרך קבע ובין לעניין פלוני. הועדה תהיה של שלושה, שביניהם שניים לפחות מורשים לעסוק בסיעוד הרשומים בפנקס כאחיות מוסמכות ומהם אחות מוסמכת אחת לפחות, מתוך רשימה שתגיש לו הסתדרות האחיות והאחים בישראל. לא הגישה הסתדרות זו רשימה תוך חודשיים לאחר שקיבלה דרישה להגישה, ימנה המינהל אחות מוסמכת שתיראה לו. הועדה תגיש דין וחשבון בכתב למינהל.

2. לעניין תקנת משנה (א) רואים נקבל כאילו ניתנה לו הזדמנות להגיש הגנה בכתב, אם שלושים ימים לפחות לפני מתן הצו לפי תקנה 15, הומצאה לו אישית, או בדואר רשום לפי מען מגוריו הקבוע, הודעה המפרטת את מהות הקובלנה ואת הכוונה לצוות כאמור בתקנה 15.

3. על אף האמור בתקנת משנה א רשאי נקבל לוותר, בכתב, על הקמת ועדה בתקנה 15 גם אם לא מינה ועדה.