PDF הדפסה דואל
ספר טלפונים - המשך
 
 

כ

כירורגיה

דלפק אחיות

09-8604607

כלי דם

המכון

09-8609328

 

מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועדון יולדות

09-8609500

מחקר

 

09-8609342

מחשבים

 

09-8604756

מטה חירום

 

09-8604667

מיון ילדים

 

09-8609323

מיון נשים

 

09-8609567

מכונים

קביעת תורים

09-8609336

מלר"ד (מיון)

 

09-8604624

מלר"ד (מיון)

דלפק אחיות

09-8604619

ממוגרפיה

 

09-8609562

מנכ"ל

 

09-8604643

מעבדות

 

09-8604779

מרכז לשיקום

מזכירות

09-8609102

מרכז סוכרת

מזכירות

09-8609312

מרכז סוכרת

דלפק אחיות

09-8609326

מרכזיה

 

09-8604666

מאיה – מרפאת אבחון יעוץ והכוונה

09-8604774

מרפאות חוץ – קביעת תורים

עיניים

09-8604618/644

מרפאות חוץ – קביעת תורים

אורתופדיה, אנדוקרינולוג, טרום ניתוחי

09-8609595/6

מרפאות חוץ – קביעת תורים

EEG, נשים, כלי דם, אורולוגיה, קרדיולוגיה, כירורגיה

09-8604634/633

 

נ

נפרולוגיה

 

09-8609312

נשים

 

09-8609569/70

 

ס

 

 

סוכרת

מזכירות

09-8609312

סיעודית א'

 

09-8609105

סיעודית ב'

 

09-8609104

סיעודית ג'

 

09-8609298/9

 

ע

עיניים

09-8604618

 
 

פ

פיזיותרפיה

 

09-8609114

פנימית א'

מזכירות

09-8604606

פנימית א'

דלפק אחיות

09-8604635/76

פנימית אי

טפול נמרץ דלפק אחיות

09-8609110

פנימית ב'

מזכירות

09-8604781

פנימית ב'

דלפק אחיות

09-8604796/610

פנימית ג'

מזכירות

09-8609243

פנימית ג'

דלפק אחיות

09-8609240/1

פרה רפואי

 

09-8609219

 

צ

צנתורים

דלפק אחיות

09-8609284

 

ק

קרדיולוגיה

דלפק אחיות

09-8604690

 
 

ר

 

רכש

 

09-8604740

רשומות רפואיות

09-8609168


ש

שיקום

מזכירות

09-8609114

שירות סוציאלי

 

09-8609219

שעת חירום

 

09-8604667

 
 

ת

תיירות מרפא

 קביעת תורים

09-8609336