PDF הדפסה דואל

האם כואב לפגים ?

פחות אבל כואב.

לאחר הלידה כל תינוק חשוף לבדיקות רבות ולתנאי סביבה עוpag10-1ינים (כמו: רעש, תאורה חזקה) כחלק משגרת הטיפול במחלקה.

היכולת התקשורתית של המבוגר מאפשרת לו לדווח לסביבה על חווית הכאב ועוצמתה, לעומ ת המשאבים התקשורתיים הדלים בגיל הינקות המהווים מכשול להערכת כאב ומדידתו.

הטיפול היעיל ביותר נגד כאב מורכב מטיפול התנהגותי , לפי תוצאות מחקרים אחרונים הטיפול ההתנהגותי כולל  : צמצום עוצמת התאורה הפחתת הרעש ,מתן מי סוכר עם מוצץ, מתן הנקה או חלב אם, החתלה, ריכוז כל הבדיקות, שיתוף ההורים בזמן בדיקות במידת האפשר.       1680

 במחלקת פגים  אנו מבצעים בכל יום אומדן כאב ולפ ני כל פרוצדורה פולשנית מתבצע  אומדן כאב המתבסס על סימנים חיוניים וסימנים התנהגותיים. בהתאם לתוצאות האומדן אנו נותנים טיפול נגד כאב ובכך מפחתים את הכאב.

 

arrow-right

חזרה לדף ראשי של יחידת טיפול נמרץ ילודים ופגים