מידע למטופל רשומות רפואיות
PDF הדפסה דואל

רשומות רפואיות

yyaari
מנהלת המחלקה:
גב' יפה יערי

 

 

 

 

 

 מחלקת הרשומות הרפואיות, אחראית על שמירת סודיות הרשומות ומסירת מידע רפואי כשיש דרישה לכך.

המידע יימסר עפ"י הקריטריונים הבאים:

 • המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע הרפואי.
 • חלה חובה עפ"י דין למסירת המידע הרפואי.
 • מסירת המידע הרפואי נדרש ע"י מטפל אחר, לצורך המשך טיפול במטופל.
 • מסירת המידע הרפואי הינה למוסד רפואי המטפל בחולה, או לעובד של אותו המוסד הרפואי כחלק מעיבוד המידע, תיוקו או דיווח עליו עפ"י דין.

 

בכל פניה למחלקת הרשומות הרפואיות, יש לצרף צילום תעודת הזהות.
 

במקרה והמידע הינו אודות קטין (שטרם מלאו לו 18), יש לצרף העתק מתעודת הזהות והספח.
צילום רשומה כרוך בתשלום עפ"י הנחיות משרד הבריאות. התעריף מתעדכן מידי פעם וכעת הוא 112 ₪ עבור עשרה דפים ראשונים, ועוד 0.50 אג' בעבור כל דף נוסף.
לנוחות הפונים, ניתן להוריד טופס ויתור סודיות רפואית מהאינטרנט ולצרף מכתב נלווה בו יציינו הפרטים הבאים הבאים: medical_history

 • שם מלא 
 • מס' ת"ז 
 • המידע הנדרש 
 • סיבת הבקשה

 

בקשת מידע

בקשות מידע במהלך אשפוז
בקשות מידע אודות קטין / חסר ישע
בקשות מידע ע"י רופא מטפל
בקשת מידי מעו"ד
בקשות מידע לאחר שחרור
בקשות מידע ע"י מי מטעמו של המטופל
בקשות מידע אודות חולה שנפטר

 

בקשות מידע במהלך אשפוז
צילום רשומה רפואית במהלך אשפוז ייעשה עפ"י נהלי ביה"ח, מטופל המבקש העתק ממידע רפואי יפנה למזכירת המחלקה, או אחות אחראית.
החולה יחתום על בקשה רשמית על טופס ויתור סודיות רפואית למי מטעמו שיקבל את ההעתק.
נציג/ה מהמחלקה המאשפזת יתאמו את מועד צילום המידע הנדרש.
בעת מסירת המידע, המקבל יחתום על קבלת המידע.
 

בקשות מידע אודות קטין / חסר ישע
כשהבקשה היא בשם קטין האפוטרופוסים הטבעיים צריכים לחתום על הבקשה. וכשמדובר בחסר ישע, החתימה תתבצע ע"י האפוטרופוס החוקי עפ"י צו בית המשפט. יש להציג צו אפוטרופוס ות"ז בעת מסירת המידע, המקבל יחתום על קבלת המידע.


בקשות מידע ע"י רופא מטפל
רופא המבקש מידע אודות מטופל, לצורך המשך טיפול, יעביר בקשה בדואר / פקס
למחלקת רשומות רפואיות מרכז רפואי לניאדו ק. צאנז נתניה מיקוד – 42150
מס' הפקס – 09/8609256
יש למלא את טופס חשיפת מידע מגורמים מורשים.

בקשת מידע ע"י הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.

 

בקשות מידע מעו"ד
ב
קשת עורכי הדין הפונים למחלקת הרשומות הרפואיות, תשלח בדואר בלבד.  בקשות הנשלחות בפקס או בדוא"ל לא מטופלות.
הבקשה תכלול טופס ויתור על סודיות רפואית חתומה ע"י המטופל, חותמת "נאמן למקור" וחתימה.
כמו כן לבקשה יצורף ייפוי כוח מהמטופל לעו"ד המייצג אותו.

 

בקשות מידע לאחר שחרור
מי שמעוניין בהעתק רשומה רפואית שלו או בחלק ממנה יפנה למחלקת רשומות רפואיות בדואר, בדוא"ל או בפקס במכתב בקשה חתום על ידו ובצירוף העתק תעודה מזהה.
הוצאת המידע כרוכה בתשלום.
בעת מסירת המידע המקבל יחתום על קבלת המידע.
 

בקשות מידע ע"י מי מטעמו של המטופל
כל גורם המעוניין בהעתק מרשומה רפואית, או חלק ממנה, יפנה למחלקת רשומות רפואיות במכתב בקשה ובצירוף טופס ויתור סודיות רפואית חתום על ידי החולה ותעודות מזהות של החולה ושל הפונה.
הוצאת המידע כרוכה בתשלום.
בעת מסירת המידע, מיופה הכוח יחתום על קבלת המידע.
 

בקשות מידע אודות מטופל שנפטר
העברת מידע לאחר פטירת חולה, אפשרית עפ"י החוק בהצגת:

 • תצהיר של המבקש מאומת ע"י עו"ד או רשם שופט בית המשפט בו הוא מצהיר כי הוא יורש של הנפטר ע"פ דין / צוואה ושאין יורשים נוספים או שכל היורשים מסכימים למסירת המידע ושהמבקש אינו מתנגד למסירת המידע ליורשים אחרים. באם קיימת צוואה יש לצרפה לתצהיר.
 • צו בית משפט המאשר מסירת מידע למבקש.
 • צו ירושה / צו קיום צואה
 • תעודת זהות היורש הפונה למחלקת רשומות רפואיות

הוצאת המידע כרוכה בתשלום.
בעת מסירת המידע המקבל יחתום על קבלת המידע.


שעות עבודה וקבלת קהל

ימים א'-ה' 10:00-13:00

 

מיקום המחלקה

בניין בית ספר לאחיות קומה 1-  

 

יצירת קשר

טלפון: 09-8609168

פקס: 09-8609256

דוא"ל: gs@laniado.org.il