PDF הדפסה דואל

סטאז' בלניאדו

סטאז'ר יקר,
בית חולים לניאדו הינו מרכז רפואי מוביל, מתקדם ודינמי שעל עובדיו נמנים אנשי מקצוע מובילים בתחומם. אלה מהווים בתחומים רבים מוקדי מצוינות ארצית ובינלאומית. הסטאז'ר בבית חולים לניאדו משמש כרופא וכאיש צוות בכל מחלקה בה הוא נמצא. כמו כן, הוא נהנה מהוראה צמודה ואיכותית תוך התנסות אישית. בבית חולים לניאדו רואים חשיבות רבה בטיפוח דור העתיד של הרופאים. שנת הסטאז' הינה קריטית מבחינת המעבר מחיים סטודנטיאליים לטיפול בפועל בחולים. אופן הכשרת הסטאז'רים שונה מאוד בין ביתי חולים והיא לא הוגדרה בבירור על ידי משרד הבריאות.

תנאי הסטאז'ר בבית חולים לניאדו
•    תלושי חג ינתנו לסטאז'רים פעמיים בשנה.
•    חודשי בחירה בבית חולים לניאדו – הסטאז'ר יכול לעבוד במגוון מחלקות בבית חולים או לצאת לחודשיים בחירה בבית חולים אחר.
•    חניה חינם.
•    אחראית על הסטאז'רים (ד"ר נחמה שרון) אמון על כל הקשור בקליטת סטאז'רים, תכנון תוכנית הסטאז', ליווי צמוד במהלך הסטאז', הערכת הסטאז'רים במהלך הסטאז'.
•    זיהוי וטיפוח סטאז'רים מצטיינים ותכנון המשך השתלבותם של סטאז'רים מצוינים כרופאים בלניאדו.

הליך קליטת סטאז'ר חדש
•    פגישת היכרות של כל הסטאז'רים עם אחראי  ורכז הסטאז'רים.
•    פגישה אישית עם אחראית הסטאז' לתיאום תוכנית הסטאז' הפרטנית. השיבוץ נעשה עפ"י הפגישה האישית ושיחה עם אחראית תוכנית הסטאז'.
•    קשר רציף ושוטף עם המשרד,העושה ככל שביכולתו כדי לסייע לסטאז'רים להתאים תוכנית לפי בחירתכם ורצונכם, ובהתחשבות במגבלות.
•    ישיבת סטאז'רים עם ועדת הסטז' פעמיים בשנה.

הסטאז' מורכב מ-11 חודשי עבודה ומחודש חופשה אחד.
הסטאז'ר יוכל לבחור בין 2 מסלולי התמחות :

מסלול Rotating Intership  בו חודשי החובה (9 חודשים ) מתחלקים כך :

 •   3 חודשים – רפואה פנימית
 •   2 חודשים – כירורגיה כללית
 •   2 חודשים - רפואת ילדים
 •   1 חודש – טיפול נמרץ והרדמה
 •   1 חודש - רפואה דחופה (מיון)
 •   לרשות הסטאז'ר עומדים 2 חודשי בחירה


מסלול Straight Intership נהלי הכרה ב-6 חודשי סטאז' למטרת התמחות.
פנימית:

 • 2 חודשים כירורגיה כללית
 • 2 חודשים רפואת ילדים
 • 1 חודש רפואה דחופה
 • 6 חודשים רפואה פנימית

כירורגיה:

 • 3 חודשים רפואה פנימית
 • 1 חודש רפואת ילדים
 • 1 חודש רפואה דחופה
 • 6 חודשים כירורגיה כללית

ילדים :

 • 3חודשים רפואה פנימית
 • 1 חודש כירורגיה כללית
 • 1 חודש רפואה דחופה
 • 6 חודשים רפואת ילדים

 

הכרה לסטאז' בבית חולים לניאדו

בית חולים לניאדו מוכר לסטאז' מלא !

 • מחלקות פנימיות
 • מחלקת ילדים
 • המחלקה לרפואה דחופה
 • כירורגיה כללית
 • טיפול נמרץ והרדמה
 • חודשי בחירה (Elective)

 

הערות חשובות
•    חובה לבצע את ששת החודשים במקצוע ה-Straight Internship במחצית השניה של שנת הסטאז'.
•    הסטאז'ר חייב לעבור קורס מ.ס.ר בהצלחה כתנאי לתחילת הסטאז'.
•    התורנויות אותם נדרש הסטאז'ר לבצע במהלך תקופת הסטאז' הן -44 תורנויות חובה במשך שנת הסטאז' (4 תורנויות בחודש).
•    יציאה לאחר תורנות לכל המאוחר בשעה 10:00 בבוקר.

חופשות
•    כל חופשה במשך תקופת ה-11 חודשים תשולם במלואה.
•    חובה על הסטאז'ר היוצא לחופשה וחוזר ממנה – לדווח לממונה על הסטאז'.
•    אין לחרוג מחודש אחד של חופשה במשך הסטאז' ללא קבלת אישור מראש מאחראית הסטאז' וממשרד הבריאות.

מידע נוסף

 • בכל הקשור להארכת אישור לסטאז' ולדחיית תחילת הסטאז', יש לפנות לגב' פאני אבו-חצירא במשרד הבריאות, בטל : 02-5080737
 • בכל הקשור להנפקת רשינות והרשאות, יש לפנות לד"ר שנון אמיר, מנהל היחידה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות, באל : 02-6705820
 • אחראית סטאזרים: ד"ר נחמה שרון 09-8604677 שלוחה 4. נייד: 054-4303356
 • אנו פועלים בשת"פ מלא עם ארגון הסטאז'רים הארצי – אסל"י ורואים חשיבות רבה בקשר עם הארגון http://www.asli.org.il
  logo asli