דברי יסוד

דברי יסוד
לבית החולים לניאדו מרכז רפואי צאנז, נתניה
מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצוק"ל
מייסד בית החולים
ט"ו סיון תשל"ה

* בית החולים בקרית צאנז הוא הקדש גבוה לטובת הצרכים להתרפאות בו לקיים מצות התורה כמבואר במס' נדרים דף מ"א ובשו"ע יו"ד סי' של"ו.

* בית החולים יקבל כל איש ואשה בלי הבדל דת וגזע וכו'.

* בית החולים נתיסד על בסיס האמונה בהשי"ת החותך חיים לכל חי ואשר בידו נפש כל חי וגו'. הרופאים והצוות הרפואיים יהיו בעלי אמונה איתנה בעיקר החומר הזה. וכל פועלים ברוח האמונה בה שם ותורתו הקדושה.

* להקפיד בבית החולים על שמירת כל מצוות התורה עפ"י דיני השו"ע והפוסקים, למנות בעל הוראה מומחה אליו יפנו השאלות הנוגעים להלכה והכרעתו תחייב את כל סגל ביה"ח, בדיני שבת יהדרו לפעול עפ"י בזמן אמירה לנכרי, ולהזהר בתלבושת כדת משה. ויהודית.

* להשתדל למצוא רופאים וסגל רפואי שיהיו מצויינים במקצועם רפואי. ויהיו ג"כ בעלי מידות טובות. חדורים באהבת ישראל ואהבת הזולת כמאה"כ ואהבת לרעך כמוך.

* לשקוד בכל האפשרויות כאבם וסבלם של החולים, לשפר את מצב רוחם ונפשם. וזה גם עזר לעזור להתגברותם על המחלה ורפואתם כמבואר בשו"ע.

* להקפיד מאד בשמירת מצוות שבין אדם לחבירו, להזהר שלא לגרום ח"ו עול לעובדי ביה"ח ולכל אדם הבא במגע עם ביה"ח, ומכ"ש להזהר על לא תלין פעולת שכיר וכדו'.

* הרוח אשר ישרור בקרבת סגל ביה"ח – במגעם זה עם זה או עם אחרים – יהי' שלום ושלוה אהבה ואחוה וריעות.

* לייסד מכון למחקר רפואי הלכתי, לפתור עפ"י התורה רפואיות שיהיו לתועלת שומרי התורה והמצוות.