תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר באתר בית חולים קרית צאנז ע"ש לניאדו

שלום וברוכים הבאים לאתר בית חולים קרית צאנז ע"ש לניאדו, השימוש באתר כפוף להסכמתכם לאמור בדף זה, חשוב מאד לקרוא בעיון את ה"תקנון ותנאי השימוש באתר".  השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו ייקרא להלן : בית חולים לניאדו או המרכז הרפואי.

תוכן האתר

הרחבת המידע של המשתמש בכל הנוגע לבית החולים, לשרותים המסופקים בבית החולים ולפיתוח בית החולים. המידע המפורסם באתר זה נועד לידיעה כללית ולהתמצאות בלבד, אינו מהווה חוות דעת רפואית או תחליף לבדיקה או ייעוץ רפואי ולא נועד שתסתמך עליו כתחליף לבדיקה או ליעוץ רפואי.

במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך על ידי בית חולים לניאדו. מקורו של המידע יכול שיהיה מבית חולים לניאדו ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, בית חולים לניאדו אינו יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא לבית חולים לניאדו בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות בית חולים לניאדו באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את הבית חולים לניאדו, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כמפורט להלן.

הינך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות, כאמור – מדובר במידע כללי בלבד שאינו מהווה חוות דעת או יעוץ רפואי ולא נועד להסתמכות עליו כתחליף לבדיקה ו/או יעוץ רפואי והינך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בית חולים לניאדו בקשר לכך.

בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את בית חולים לניאדו, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה או אי דיוק במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר מכל סוג שהוא, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

בית חולים לניאדו רשאי לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניו את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידו באתר.

קישורים – הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

במסגרת הגלישה באתר יתכן וקיימים הפניות או קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא לבית חולים לניאדו בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. בית חולים לניאדו אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, המרכז הרפואי אינו מתחייב כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. המרכז הרפואי רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מדיניות הגנת הפרטיות

המרכז הרפואי יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות  COOKIES). בהמשך לכך המרכז הרפואי יהיה רשאי לפנות אליך בכל דרך שהיא:

לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שבית החולים או צדדים שלישיים מציגים באתר ו/או על מנת לידע אותך בדבר שרותים שונים שבית החולים ו/או צדדים שלישיים מספקים ועשויים לעניין אותך וכן לידע אותך על ארועים ו/או פעילויות ו/או מבצעים של בית החולים.

אחריות

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is). השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין בית חולים לניאדו  מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או לא ביחס: (1) למידע ולחומר המצוי באתר. (2) לחומר למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר (3) לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו (4) לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.

בית חולים לניאדו  לא יהא אחראי מקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת המרכז הרפואי.

במקרים בהם בית חולים לניאדו יביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, בית חולים לניאדו לא יישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטים.

לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

בנוסף לכל האמור לעייל – בשימוש שאתה עושה באתר אתה מסכים כי לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי המרכז הרפואי ביחס לאובדן, הפסד או נזק מכל סוג שהוא , אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

אבטחת מידע

בית חולים לניאדו אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך בית חולים לניאדו לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

 החובות החלות על המשתמש באתר

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הינך:

  • מסכים לכל האמור במסמך זה.
  • מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של בית החולים, המפורטת בדף זה, ומסכים ומאשר לשימוש שבית החולים יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
  • מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את בית חולים לניאדו מכל אחריות בעניין זה.
  • מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
  • מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה .
  • מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
  • מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של בית חולים לניאדו על פי כל דין, במקרים בהם בי"ח לניאדו יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא בי"ח לניאדו רשאי להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של בי"ח לניאדו, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר המרכז הרפואי ימצא לנכון.
  • בית חולים לניאדו יהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. בית חולים לניאדו  יהא רשאי להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא לבית חולים לניאדו בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

גלישה מהנה !