תמצית חוק זכויות החולה

תמצית חוק זכויות החולה

 1. הזכות לקבלת טיפול רפואי נאות:
  זכותך לקבל טיפול רפואי מקצועי, המלווה ביחס אנושי, ללא כל אפליה.
 1. זהות המטפל:
  זכותך לדעת את שמו ותפקידו של כל איש צוות המטפל בך.
 1. הסכמה לטיפול רפואי:
  זכותך לקבל הסבר ברור על מצבך הרפואי, על אפשרויות הטיפול המתאימות לך, וחלופותיהן, לרבות סיכויים וסיכונים. חשוב שתמסור למטפל את המידע אודות העבר הרפואי שלך כדי להתאים עבורך את הטיפול.
  זכותך שלא לקבל טיפול רפואי שלא הסכמת לו, פרט למקרים חריגים הקבועים בחוק.
  זכותך למנות מיופה כוח, שיהיה מוסמך להסכים במקומך לטיפול רפואי במקרה בו לא תוכל לקבל החלטה.
 1. שמירה על כבוד ופרטיות:
  הנך זכאי לשמירה על כבודך ועל פרטיותך בכל שלבי הטיפול הרפואי.
  בבדיקות רפואיות מסוימות זכותך לנוכחות אדם נוסף בחדר,  לפי בקשתך.
 1. שמירה על סודיות רפואית:
  חובת המטפלים בך להבטיח שמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליך ולטיפול בך.
 1. מסירת מידע רפואי לאחר:
  זכותך שמידע רפואי אודותיך יימסר לאחר רק בהסכמתך או כאשר לפי הוראות החוק הדבר מותר או הינו חובה.
 1. חוות דעת נוספת:
  זכותך לבקש ולקבל חוות דעת רפואית נוספת לעניין הטיפול הרפואי בך. מחובת הצוות הרפואי במוסד לסייע לך בכך
 1. רצף טיפולי:
  במעבר בין מטפלים או בין מוסדות רפואיים, זכותך לבקש שמהטפלים והמוסדות הרפואיים יפעלו בשיתוף פעולה לשם הבטחת המשך טיפול רפואי נאות בך.
 1. קבלת מבקרים:
  במהלך אשפוז זכותך לקבל מבקרים בשעות שיועדו לכך.
 1. קבלת מידע רפואי:
  זכותך לקבל מידע מהרשומה הרפואית שלך או העתק ממנה.
  קבלת העתק הרשומה הרפואית עשויה להיות כרוכה בתשלום, עם שחרורך מטיפול, זכותך לקבל סיכום בכתב של מהלך הטיפול.
  בכל שאלה ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור
  בכתובת מייל: PNIOT@LANIADO.ORG.IL או בטלפון: 09-8362666