PDF הדפסה דואל

דברי יסוד

 

לבית החולים לניאדו מרכז רפואי צאנז, נתניה

מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצוק"ל

מיסד בית החולים

 

  • בית החולים בקרית צאנז הוא הקדש גבטה לטובת הנצרכים להתרפאות בו לקיים מצוות התורה כמבואר במסכת נדרים דף מ"א ובשולחן ערוך יו"ד סימן של"ו.

 

  •  בית החולים יקבל כל איש ואשה בלי הבדל דת וגזע וכו'.

 

  • בית החולים נתיסד על בסיס האמונה בהשי"ת החותך חיים לכל חי ואשר בידו נפש כל חי וגו'. הרופאים והצוות הרפואי יהיו בעלי אמונה איתנה בעיקר העיקרים הזה, וכל התנהגותם יהיה ברוח האמונה בהשם ותורתו הקדושה.

 

  • להקפיד בבית החולים על שמירת כל מצוות התורה על פי דיני השולחן ערוך והפוסקים. למנות בעל הוראה מומחה אליו יפנו השאלות הנוגעים להלכה והכרעתו תחייב את כל סגל בית החולים. בדיני שבת יהדרו לפעול על פי היתר אמירה לנכרי, ולהזהר בתלבושת כדת משה ויהודית.

 

  • להשתדל למצוא רופאים וסגל רפואי שיהיו מצוינים במקצועם הרפואי, ויהיו גם כן בעלי מידות טובות, חדורים באהבת ישראל ואהבת הזולת כמאמר הכתוב ואהבת לרעך כמוך.

 

  • ­לשקוד בכל האפשרות להקל כאבם וסבלם של החולים, לשפר את מצב רוחם ונפשם, וזה גם סיוע חשוב להתגברותם על המחלה ורפואתם כמבואר בשולחן ערוך.

 

  • להקפיד מאד בשמירת מצוות שבין אדם לחבירו, להזהר שלא לגרום חס וחלילה עול לעובדי בית החולים ולכל אדם הבא במגע עם בית החולים. ומכל שכן להזהר על לא תלין פעולת שכיר וכדו'.

 

  • הרוח אשר ישרור בקרב סגל בית החולים – במגעם זה עם זה או עם אחרים – יהיה שלום ושלוה אהבה ואחוה וריעות.

 

  • לייסד מכון למחקר רפואי הלכתי, לפתור על פי התורה בעיות רפואיות שיהיו לתועלת שומרי התורה והמצוות.

 

לחץ כאן לפוסטר של דברי יסוד.